Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden
 2. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
 3. Privacybeleid
 4. Disclaimers
 5. Registratie
 6. Deelnemer
 7. Beperking van aansprakelijkheid
 8. Inhoud afkomstig van een derde
 9. Software
 10. Auteursrecht en handelsmerken
 11. De intellectuele eigendomsrechten van de Website
 12. Schadeloosstelling en vrijwaring
 13. Stilleggen van de Website
 14. ACA producten
 15. Geschillenbeslechting
 16. Scheidbaarheid bepalingen
 17. Geen afstand van recht
 18. Kopteksten
 19. Transacties

Introductie

Deze website wordt u aangeboden door ACA Groep BV, gevestigd aan de Witbogt 2 (5652 AG) te Eindhoven ('ACA').

De volgende gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van deze website (‘Website’). Specifieke bepalingen en voorwaarden kunnen van toepassing zijn op (1) specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie opgenomen op of beschikbaar gesteld via deze Website ('Inhoud'); en (2) specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie die u kunt uploaden, verzenden en/of publiceren op de Website ('Gebruikersinhoud'). Dergelijke specifieke bepalingen kunnen gelden in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden of, wanneer en voor zover uitdrukkelijk vermeld, ter vervanging van deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot of het gebruik van deze Website aanvaardt u expliciet de Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden uiteengezet op deze website. Als u NIET akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dan dient u deze website NIET te bezoeken of gebruiken.

2. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door ACA worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing daarvan. Door de Website na plaatsing van gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Het wordt u aangeraden om regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te bekijken. Op andere ACA websites kunnen andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

ACA behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met de Website of wijzigingen en updates met betrekking tot de Website of de Inhoud van de Website te maken. ACA behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een persoon tot de Website of enig deel daarvan te beperken, te weigeren of te beëindigen.

3. Privacybeleid

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze Website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van ACA en deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid zoals gepubliceerd op deze Website.

4. Disclaimers

ALLE INFORMATIE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, TEKST, BEELDEN, AFBEELDINGEN, LINKS EN ANDERE MATERIALEN) OP DE WEBSITE IS BESCHIKBAAR ZOALS ZIJ IS EN ZOALS ZIJ BESCHIKBAAR IS. ACA EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDE BEDRIJVEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERKLICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK UIT ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF AAN DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF GEBRUIKER INHOUD, VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

Noch ACA, noch haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers, merklicentiehouders en leveranciers geven garanties of verklaringen dat (1) de Website aan uw vereisten voldoet; (ii) de Website ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is; of (2) het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van de Website (met inbegrip van alle informatie en het materiaal op deze Website) juist, volledig, nauwkeurig, betrouwbaar is, of anderszins aan uw eisen voldoet.

De Website is een openbare website, daardoor geniet uw Gebruikersinhoud geen bescherming van vertrouwelijkheid. Plaats hier daarom geen vertrouwelijke informatie.

ACA en haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers, merk licentiehouders en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of het wegvallen van het internet, netwerk of ‘hosting services’ en garanderen niet dat de Website of de diensten die deze Website beschikbaar stellen of elektronische communicatie verzonden door ACA vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze Website gebeurt op uw eigen discretie en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens, die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen.

5. Registratie

Toegang tot bepaalde gebieden van de Website en het gebruik van bepaalde functies of kenmerken van de Website kunnen van u registratie als deelnemer verlangen. Deze registratie is gratis.

Wanneer u zich registreert, moet u een unieke gebruikersnaam of ‘titel’ en een wachtwoord kiezen en moet u een uniek, geldig, lopend en controleerbaar e-mailadres aangeven. Dubbel gebruik van gebruikersnamen en e-mailadressen is niet toegestaan, dus als de naam of het adres dat u kiest al in gebruik is, wordt u gevraagd een andere gebruikersnaam en e-mailadres te kiezen. ACA stuurt u een bevestigingse-mail met uw geregistreerde gegevens. In het geval dat aflevering van die gegevens om welke reden dan ook mislukt, kan de toegang tot of het gebruik van de gebieden, functies of kenmerken waarvoor registratie is vereist worden geweigerd of beëindigd. U zult uw registratie tijdig bijwerken opdat de geregistreerde gegevens juist en recent zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. ACA behoudt zich het recht voor om uw gebruikersnaam of de door u ingediende inhoud aan de Website te verwijderen of uw inschrijving te weigeren of te annuleren wanneer u een gebruikersnaam kiest die, naar onze enige discretie, onzedelijk, onbehoorlijk, beledigend of anderszins onjuist is. U bent zelf verantwoordelijk voor het beperken van de toegang tot uw computer(s). U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord die het gevolg zijn van uw gedrag, passiviteit, of nalatigheid. Als u zich bewust bent geworden van een verdachte of ongeoorloofde gedraging met betrekking tot uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord, neem dan onmiddellijk contact met ons per e-mail: klik hier. We kunnen naar eigen goeddunken, registratie van een specifieke e-mailservice of ISP beletten.

6. Deelnemer

Door het inzenden van Gebruikersinhoud op de Website, stemt u ermee in dat het materiaal juist, constructief en relevant is en geen elementen bevat die onwettelijk zouden kunnen zijn of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie, inclusief maar niet beperkt tot elementen die (1) lasterlijk of schadelijk zijn voor een andere persoon of entiteit; (2) schade kunnen toebrengen aan personen of eigendommen of anderszins belastend of intimiderend zijn voor een persoon of organisatie; (3) de wettelijke rechten van een persoon kunnen schenden (met inbegrip van het recht op privacy of publiciteit); (4) pornografisch, onzedelijk, godslasterlijk, grof, onfatsoenlijk of bedreigend zijn; (5) op culturele, etnische of andere gronden verwerpelijk zijn; of (6) een illegale activiteit suggereren of stimuleren.

Voordat u enig materiaal inzendt, zult u alle redelijke inspanningen verrichten om virussen of andere besmettelijke of destructieve kenmerken op te sporen en te verwijderen. U mag ook geen kettingbrieven, piramidestelsels en enquêtes inzenden via de Website. U mag ook geen kopteksten (‘headers’) namaken of identificaties of andere gegevens manipuleren om de oorsprong van enige Inhoud en/of Gebruikersinhoud die via onze Website is doorgegeven te achterhalen of uw aanwezigheid op de Website manipuleren. U mag zich niet inmengen met of verstoring veroorzaken op onze sites, servers of netwerken of enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur vormen.

U bevestigt, verklaart en garandeert dat de Gebruikersinhoud ingezonden via de Website geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een ander, zoals maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsmerk of een octrooi, of enige geheimhoudingsplicht.

U erkent en stemt ermee in dat al uw ideeën, inzendingen, opmerkingen of andere Gebruikersinhoud die u inzendt via de Website die geen bescherming van intellectuele eigendom geniet zonder vergoeding of toerekening kan worden gebruikt door andere deelnemers.

U verleent hierbij aan ACA, haar dochterondernemingen, filialen, merklicentiehouders en andere partners een wereldwijde, onherroepelijke, royalty-vrije, niet-exclusieve, sublicensieerbare en overdraagbare licentie om de Gebruikersinhoud die u inzendt op deze Website of enige andere ACA website of in andere ACA marketing of public relations materialen, te gebruiken, te reproduceren, afgeleide werken van te maken, te verspreiden, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te verspreiden en te publiceren in alle mogelijke media.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikersinhoud en de gevolgen van het inzenden en/of de publicatie ervan. ACA kan, maar is niet verplicht, voor en/of na de inzending de Gebruikersinhoud te controleren en monitoren. U erkent echter dat het voor ons onmogelijk is om alle Gebruikersinhoud te controleren en te monitoren. ACA, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers, merklicentiehouders en leveranciers aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit of de geldigheid van Gebruikersinhoud welke door derden op de Website is geplaatst.

ACA bevestigt geen enkele Gebruikersinhoud of opinie, aanbeveling of advies die daarin wordt uitgedrukt en ACA aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid in verband met Gebruikersinhoud.

ACA heeft het exclusieve recht en de mogelijkheid om naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming, berichten of een andere Gebruikersinhoud die aanstootgevend, ongepast of anderszins in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden te bewerken en/of te verwijderen. Elke gebruiker die van mening is dat Gebruikersinhoud verwerpelijk of ongepast is, wordt verzocht onmiddellijk contact op te nemen met ACA per e-mail: klik hier. Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, zal ACA zich binnen een redelijke termijn inspannen om maatregelen te treffen welke ACA nodig acht. Aangezien dit een handmatig proces is, is het mogelijk dat dergelijke Gebruikersinhoud niet onmiddellijk kan worden bewerkt of verwijderd.

7. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL ACA OF EEN VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERKLICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BOETES, SPECIALE OF INCIDENTELE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN, OF IN VERBAND MET DE TOEGANG, GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF DE GEBRUIKERSINHOUD, ZELFS WANNEER ACA IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE SCHADE RECHTSTREEKS EN UISTLUITEND ONTSTAAT DOOR EEN OPZETTELIJKE FOUT OF GROVE NALATIGHEID AAN DE ZIJDE VAN ACA.

Als u in een land of staat woont waar een van de bovenstaande uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid of een van de uitsluitingen van garanties in hoofdstuk 4 hierboven niet toegestaan is, zullen dergelijke uitsluitingen en beperkingen niet van toepassing zijn voor zover zij niet zijn toegestaan. In een dergelijk geval wordt de uitsluiting of beperking beperkt tot de hoogste mate toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

8. Inhoud afkomstig van een derde

ACA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die eigendom is van een derde partij die via een hyperlink gekoppeld is aan de Website, ongeacht of deze hyperlink wordt verzorgd door de Website of door een derde partij in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Elke link op de Website naar een andere site is niet bedoeld als goedkeuring van die andere site en er wordt geen uitspraak of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of geschiktheid van de inhoud van een site die aan de Website is gekoppeld en ACA aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.

9. Software

Alle software die beschikbaar is voor het downloaden van of door deze Website is onderworpen aan de voorwaarden van elke toepasselijke licentieovereenkomst. Behalve zoals uiteengezet in de toepasselijke licentieovereenkomst, is de software uitsluitend beschikbaar gesteld voor het gebruik door eindgebruikers, het is uitdrukkelijk verboden verdere kopieën of reproducties te maken of de software verder te distribueren.

GARANTIES, VOOR ZOVER DIE ER AL ZIJN, MET BETREKKING TOT DERGELIJKE SOFTWARE ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST. ACA NEEMT UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE VERDERE VERKLARINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

10. Auteursrecht en handelsmerken

Auteursrechten en alle andere eigendomsrechten op de Inhoud verstrekt door ACA, haar filialen, dochterondernemingen, merklicentiehouders en/of andere partners, de software voor het beheren en publiceren van de Website, het opstellen van de gegevens op de Website en de indeling, de volgorde en de rangschikking van deze Website, zijn alle eigendom van ACA Groep BV en/of haar merklicentiehouders, andere partners of licentiegevers. Alle rechten op de Inhoud die daarin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

ACA is een geregistreerd handelsmerk van ACA Groep BV.

ACA en alle andere geregistreerde handelsmerken van ACA Groep BV en haar filialen zijn belangrijke activa van de onderneming. Correct gebruik van deze handelsmerken is belangrijk en u dient de instructies te volgen van ACA wanneer u refereert aan de producten en diensten van ons bedrijf.

Het gebruik en de registratie van de naam ACA is uitsluitend voorbehouden aan onze onderneming. U mag geen gebruik maken of registratie doen plaatsvinden van een bedrijfsnaam, statutaire naam, handelsnaam, domeinnaam of andere naam, aanduiding of beschrijving, waarvan de ACA naam of een naam of een daarmee vergelijkbare naam die bestaat uit een deel van de ACA naam of enig ander geregistreerd handelsmerk van ACA Groep BV deel uitmaakt.

11. De intellectuele eigendomsrechten van de Website

Deze Website is publiek van aard en alle informatie die hierop wordt ingediend wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn. U erkent dat het indienen van alle uitvindingen belichaamd in iedere Gebruikersinhoud die u verstrekt een ‘publicatie’ behelst van een dergelijke uitvinding onder de toepasselijke octrooiwetten.

U erkent dat iedere Gebruikersinhoud die wordt ingediend en/of besproken op de website het voorwerp kan zijn van octrooien, auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van ACA, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, merklicentiehouders, andere partners of derden. Indien u overweegt om eventuele ideeën, voorstellen, suggesties of oplossingen of andere Gebruikersinhoud die op de Website is ingediend te exploiteren, dan bent u verantwoordelijk voor passende vereffening van de intellectuele eigendom alvorens u enige exploitatie aanvangt.

12. Schadeloosstelling en vrijwaring

U gaat ermee akkoord ACA, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, merklicentiehouders, andere partners en leveranciers en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke honoraria voor advocaten en andere professionals en proceskosten) die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling, de inhoud of verzending van enig bericht, data, materiaal of enige andere Gebruikersinhoud die u op de Website plaatst of enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u. In het geval van een klacht of juridische stappen als gevolg van een bericht, of een andere Gebruikersinhoud die door u is geplaatst, behoudt ACA zich het recht voor om uw identiteit en alle andere informatie ACA over u kan hebben vrij te geven.

Wanneer u een geschil heeft met een of meer gebruikers, vrijwaart u ACA, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners en leveranciers, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van vorderingen, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dergelijke geschillen.

13. Stilleggen van de Website

We hebben het alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de Website of enig deel daarvan, om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het niet opslaan of verwijderen van Inhoud en/of Gebruikersinhoud die door u is geplaatst op de Website.

14. ACA producten

Deze Website kan verwijzingen bevatten naar specifieke ACA producten en diensten die niet (onmiddellijk) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert geen garantie dat dergelijke producten of diensten op elk moment beschikbaar zijn in een bepaald land.

15. Geschillenbeslechting

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht. U gaat hiermee akkoord dat voor eventuele geschillen, vorderingen of andere maatregelen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website, met inbegrip van eventuele geschillen met betrekking tot het bestaan of de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden.

16. Scheidbaarheid bepalingen

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze Gebruiksvoorwaarden verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.

17. Geen afstand van recht

Indien ACA nalaat om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden, dan mag dit niet uitgelegd worden als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel, of het nu gaat om huidige of toekomstige acties van enige persoon. Noch de ontvangst van gelden door ACA, noch het vertrouwen van een persoon op de handelingen van ACA zal worden beschouwd als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel. Slechts een specifieke, schriftelijke ontheffing ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van ACA heeft juridisch gevolg.

18. Kopteksten

De kopteksten boven de afdelingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking en dienen niet als een deel daarvan noch zullen zij op enigerlei wijze invloed hebben op de betekenis of interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden.

19. Transacties

Op al onze transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Elke verwijzing naar anders luidende voorwaarden wordt van de hand gewezen.


Terug naar boven

 

Laatste versie: 12 juni 2014

 

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contactinformatie